फ्रान्सलाई भारतको गणतन्त्र दिवस परेडमा सबैभन्दा धेरै पटक आमन्त्रित गरिने देश हो।
नई दिल्लीमा विस्थापित गरिएको संयुक्त राष्ट्र सभाका लागि फ्रान्सेलाई सबैभन्दा धेरै पटक आमंत्रित आफ्नो राजदूती सल्लाहकार हरूका छलफलले फ्रान्सेलाई भारतको गणतन्त्र दिवसको यात्रामा ल्याएको छ।