भारतको मन्त्रालय विदेशी बजारबाट तेस्रो हेर्ने भए हट्कै सस्तो दरमा तेही भन्दैछ, एमईएले।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तयारीहरूबाट नेपालले तेलका खरिदको निर्णयहरूमा, प्रविधि कार्यालय (MEA) बिहान शुक्रबारमा भने। यसको साथै, महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रिक खेलकुद मा हाम्रो भारतमा भी पायुनी एउटा वाणिज्यिक उत्साह छ जस्तो नै भने।TypeError: Cannot read property 'errorMessage' of null